Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Miss Coccinelle en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website van Miss Coccinelle en in alle gevallen waarin u een aankoop doet bij Miss Coccinelle. Miss Coccinelle is gerechtigd deze voorwaarden aan te passen. De nieuwe voorwaarden gaan in vanaf het moment dat ze op deze website zijn geplaatst.


Artikel 2: Levering
1. Levering geschiedt via een door de wederpartij aangeduide transportfirma, wordt er geen transport door de wederpartij voorzien zal Miss Coccinelle de goederen toeleveren op kosten van de klant volgens de geldende verzendtarieven van Bpost.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
3. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.

Artikel 3: Levertijd
1. Miss Coccinelle streeft naar een zo goed en snel mogelijke levering.
2. De levertijd bij verzending via de post is in de regel binnen 3 werkdagen na ontvangst van het door u verschuldigde bestelbedrag.
3. De door Miss Coccinelle opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Miss Coccinelle schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
1. Miss Coccinelle is niet de fabrikant van de onderdelen van de geleverde zaken. Om die reden is niet Miss Coccinelle maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal Miss Coccinelle op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.
2. Miss Coccinelle is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. Miss Coccinelle staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan Miss Coccinelle is kenbaar gemaakt.
3. Miss Coccinelle is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken.
4. De aansprakelijkheid vanMiss Coccinelle is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
1. De door Miss Coccinelle geleverde zaken blijven het eigendom van Miss Coccinelle totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Miss Coccinelle gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden.
2. Door Miss Coccinelle afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is Miss Coccinelle gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
4. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Miss Coccinelle de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
5. Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van Miss Coccinelle zijn gebleven, is Miss Coccinelle te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt Miss Coccinelleonherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

Artikel 6: Koopprijs en betaling
1. De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
2. Betaling dient te geschieden voor aflevering en per uitzondering ten laatste binnen dertig dagen na afleverdatum.
3. Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
4. Indien de wederpartij in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waarbij ten minste verschuldigd zal zijn: - over de eerste verschuldigde Euro 1000,- 15% - over het meerdere tot Euro 2.000,- 10% - over het meerdere tot Euro 4.000,- 8% - over het meerdere tot Euro 20.000,- 5% - over het meerdere 3%
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst
De vorderingen van Miss Coccinelle op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Miss Coccinelle omstandigheden ter kennis komen die Miss Coccinelle goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Miss Coccinelle de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. - in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij. In deze gevallen kan Miss Coccinelle naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van Miss Coccinelle schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Overmacht
1. Indien Miss Coccinelle door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Miss Coccinelle zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan Miss Coccinelle afhankelijk is.
3. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Heeft Miss Coccinelle bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 9: Klachten
1. De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.
2. De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk (of per e-mail) aan Miss Coccinelle te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.
3. Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat Miss Coccinelle in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst Miss Coccinelle  de klager naar de producent.
4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Miss Coccinelle aan Miss Coccinelle worden geretourneerd.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten
1. De [intellectuele eigendom] rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, fotos en overig [stilstaand en/of bewegend] beeldmateriaal, formats, software, merken [inclusief domeinnamen] en overige materialen, berusten bij Miss Coccinelle, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Miss Coccinelle niet gelieerd is.
2. U mag [delen van] de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
3. Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
4. U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 11: Diversen
1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2. De administratie van Miss Coccinelle geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
3. Miss Coccinelle is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Miss Coccinelle zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 12: Geschillenbeslechting
Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Brussel Artikel 13 Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen Miss Coccinelle en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 14 Herroepingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Miss Coccinelle, Robbrechtstraat 33, BE-1785 Merchtem. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn  worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

© 2019 - 2024 Miss Coccinelle | sitemap | rss